Ga naar de inhoud
Home » Onze vereniging » Instructies & regels » Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels voor trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers DTS’48

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft DTS’48 gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de handbal bond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

De regels op een rij:

  • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
  • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan; dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
  • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.