Notulen jaarvergadering

Notulen jaarvergadering 2019 DTS'48

 

Notulen Jaarvergadering 2019 DTS’48

Datum  : woensdag 18 september 2019

Locatie : Kantine Woudlust _______________________________________________________________________________________

Aanwezig: Marrit Dijkstra, Karlijn van Bokhorst, Meryam Boufouchk, Frieda Kors, Anne van Kampen, Annebel van Diepen, Kelly Bot, Annemiek van Diepen, Heleen Korver, Brenda Zuurbier, Anniek Manshanden, Casper Manshanden, Marriette Manshanden.

Afwezig met kennisgeving: Marleen Koomen, Monique Degeling, Suzan Deen, Anne Aker, Tamara Caspers, Karin Boon, Lisanne Doodeman, Sanne Schaper, Michelle Out, Djaëlla Hooiveld,  Marike Fischer, Conny Ebbelaar, Jade Ebbelaar, Laura Beemster en Daphne Doffer.

Voorzitter Paul Beemster opent de vergadering.
Paul meldt dat de commissie voor de Club van 48 is overgenomen door de sponsorcommissie, waardoor deze slagvaardiger te werk kan gaan. We hadden tevens nog het incident met de gestolen tas met kleren van dames 1. Hier is prachtig op ingesprongen door de twee shirtsponsors, Boy Schouten en Willem van Kampen, die direct een tenue voor het eerste team ter beschikking stelden. Dit jaar voor het eerst  geen rommelmarkt; jammer, maar het  bleek dat de enorme inzet aan tijd en werk van de vele vrijwilligers van de rommelmarkt, slechts leidde tot een minimaal extra bedrag aan inkomsten. Op 24 augustus is de Clubdag gehouden. Het was voor de aanwezigen een succes maar er moet nog aan gesleuteld worden om de hele vereniging erbij te betrekken zodat het een echte "clubdag" wordt.

Er is een klein negatief financieel resultaat geboekt. Daarnaast hebben we deze zomer nieuwe dug outs neergezet, met dank aan de Rabobank voor hun gift uit het Coöperatiefonds . Ook zijn er nieuwe hekken neergezet aan de oost—en zuidkant, zijn er nieuwe sponsoren van borden en kleding en er is een jeugdtrainer aangesteld, waarmee we met de jeugd naar twee trainingen per week hebben kunnen uitbreiden. Hiermee hopen we de jeugdleden naar een iets hoger niveau te krijgen en met een verhoging van de prestatie er ook een verhoging van plezier plaats vindt. Daarnaast zijn we nu gecertificeerd voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hebben we een vertrouwenspersoon opgezet, een centraal aanspreekpunt om er voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

1. Notulen jaarvergadering 2018

De notulen van de jaarvergadering 2018 zijn goedgekeurd (staan op de website onder het kopje Algemeen, Bestuur, Notulen jaarvergadering). Er waren geen op- of aanmerkingen.
Paul komt terug op enkele acties van de vorige notulen. De notulen staan zoals gevraagd nu op de  website. Met de clubdag en activiteiten hebben we definitief afscheid genomen van de rommelmarkt. De handbal app is goed te gebruiken en vindbaar voor alle leden.

 

2. Ingekomen stukken

Geen.

 

3. Financieel jaarverslag/ Begroting seizoen 2018 - 2019

Paul presenteert het financieel jaaroverzicht. Hij licht de posten toe op achtereenvolgens de verlies- en winstrekening, de saldibalans en de begroting. Er is een klein negatief resultaat van €3.083. Er is een vraag of de inning van contributie goed verloopt daar een lid daar wat onduidelijkheid zelf over had. Paul geeft aan dat van iedereen het goed ontvangen is op  één lid na. Dit loopt dus goed. Ook wordt de suggestie gedaan om de verkoop van broodjes e.d. zoals de snekplek tijdens het Mixtoernooi  ook bij een ander groot evenement zoals de Clubdag in te zetten. Dit neemt het bestuur mee. De opbrengst van de Clubkas actie steeg van €500 naar €700; een succesvolle actie dus.

De vergadering keurt het jaarverslag goed.

De vergadering keurt de begroting goed.

Meryam Boufouchk geeft aan dat de geluidsbox van dames 1 zeer slecht word. Zijn er financiële middelen om een nieuwe aan te schaffen? Verzoek is aan Meryam om met een voorstel te komen voor aanschaf van een nieuwe, met de kosten gespecificeerd.

Casper Manshanden vraagt of het mogelijk is korting toe te passen op de contributie voor gezinnen met meerdere leden. Dit is in het verleden ook gebeurd. Bestuur zal hiernaar kijken.

Actie: Organisatie verkoop etenswaren bij andere evenementen. Is mogelijk actie voor Clubdag.

Actie: Begrip Rommelmarkt in financiële stukken vervangen door Lotenverkoop. Paul geeft aan Linda door.
Actie: Begrip BBQ in financiële stukken vervangen door Snekplek. Paul – Linda.
Actie: Meryam Boufouchk zal voorstel nieuwe geluidsbox maken en aan bestuur voorleggen. Dames 1 heeft poule opgezet hiervoor.
Actie: Bestuur kijkt naar mogelijke korting contributie bij meerdere leden uit één gezin. Derde van het gezin dan de halve contributie betalen; wel onder 1 dak wonend. Paul geeft het Linda door.

 

4. Contributie seizoen 2019 - 2020

Paul stelt voor de contributie niet te verhogen. De contributie voor seizoen 2019 - 2020 is:

 

Categorie Geboortejaar
(peildatum is 31 december lopende bondsjaar)
Jaarcontributie
Recreanten 2000 €143,50
Senioren 2000 €188,50
A-jeugd 2001 - 2002 €141,75
B-jeugd 2003 - 2004 €124,00
C-jeugd 2005 - 2006 €118,00
D-jeugd 2007 - 2008 €113,00
E-jeugd 2009 - 2010 €96,50
F-jeugd 2011 - 2012 €83,00
Kabouters 2013 €83,00
Reserveleden   €48,00

 

Een lid dat minder dan een halfjaar kan spelen t.g.v. blessure, zwangerschap, ziekte, e.d. hoeft de helft van de contributie te betalen. Bij meer dan een halfjaar betaalt men de volledige bedrag. We hanteren hierbij de teldata van het NHV: 30 juni en 31 december.

5. Verslag kascontrole 

 

Het verslag:
Op maandag 16 september 2019 hebben Marleen Koomen en Danielle Veenings de kascontrole uitgevoerd bij Linda Caspers thuis. Paul Beemster, de penningmeester was ook aanwezig. Wij hebben alle financiële stukken bekeken zoals de balans, de winst- en verliesrekening, de bankafschriften en de facturen. Alle stukken waren netjes gearchiveerd en gaven een goed en betrouwbaar beeld van het handelen van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. Ook hebben we de balans van vorig jaar vergeleken met die van dit jaar. Alle verschillen van relevante omvang werden toegelicht en waren verklaarbaar. Wij hebben dan ook geen op- of aanmerkingen.

 

Kascontrole volgend jaar : Marleen Koomen en Heleen Korver.

 

 

6. AVG en Vertrouwenscontactpersoon 

 

Vorig jaar mei is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het kort AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is een nog betere bescherming van persoonsgegevens. Daar moeten wij als vereniging ook aan voldoen. Met behulp van een stappenplan hebben we alle deelgebieden bekeken, opgezet en/ of aangepast. Dat is nu vrijwel afgerond, waarmee we een AVG certificaat hebben ontvangen welke verklaart dat we alle inspanningen hebben gedaan om te voldoen aan de nieuwe wet.

Zo hebben we onder andere een verwerkingsregister en een privacy beleid opgesteld. Daarnaast hebben we gewerkt aan het back up beleid, een verwijderprotocol en geheimhoudingsverklaringen.

Allemaal tot doel om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens die wij krijgen van leden en zo dus te voldoen aan de eisen van de nieuwe wet.

Het privacy beleid zal gedeeld worden met alle leden en komt op de website te staan.

We hebben sinds kort ook een vertrouwenscontactpersoon. Dit is een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Bij deze persoon kun je terecht met alle vragen die gaan over het veilige sportklimaat binnen DTS’48. Dit geldt voor iedereen van de club en dat kan gaan over pesten, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of ander soortgelijke zaken. Over dit soort onderwerpen kun je dus in eerste instantie praten met een vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon is geen lid van de vereniging en heeft dus een objectieve kijk op zaken. Een melding kan via het email adres vertrouwenscontactpersoon@dts48.nl. De vertrouwenscontactpersoon zal contact opnemen met de melder en vandaar zal de situatie verder besproken worden.
De vertrouwenscontactpersoon voor DTS’48 is Riek de Waal. Zij heeft een handbal achtergrond, is net gestopt als directeur van basisschool Het Kerspel en is dus zeer geschikt voor deze rol.

Ook dit gaan we communiceren naar de leden en ook dit zal een plekje op de website krijgen. Daarnaast nemen we zowel het privacy beleid als de vertrouwenscontactpersoon op in het Gele Boekje, min of meer het huishoudelijk regelement van de vereniging.
Actie: Communiceren AVG en vertrouwenscontactpersoon naar leden. Opnemen in Gele Boekje en publiceren op de website. Behandeld in notulen.

 

 

7. Verslag TC

Marrit en Karlijn doen verslag van de TC. Vorig jaar is er over de hele vereniging gemiddeld gepresteerd, de meeste teams draaiden lekker mee in hun competities, enkele teams zaten dicht tegen een kampioenschap aan. Er komt steeds meer jeugd bij, dat is een goed teken. Vorig jaar hadden we na de winter vijf F teams en nu hebben we voor het eerst een E3. Voor de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar blijft het lastig om voldoende speelsters te vinden. Wel hebben we weer een volledig A team, met wissels en een nieuwe coach.
Er is een jeugdtrainster aangesteld, hierdoor traint de E, D en C jeugd twee keer in  de week. Eenmaal onder begeleiding van de nieuwe trainster en de andere keer door vrijwillige trainers. Dit is een mooie verbetering ten opzichte van vorig seizoen. De eerste signalen in dit seizoen over de nieuwe jeugdtrainster zijn zeer positief. Vorig jaar waren er vier senioren teams en een recreantenteam. Nu hebben we twee senioren- en twee recreanten teams. We hebben er inmiddels ook weer drie seniorenleden bijgekregen.

 

8. Verslag diverse commissies en activiteiten

 

Vogelslingeractie
Ruim een half jaar terug, op 15 december was de vogelslingeractie. Na wat gezellige voorbereidende avondjes waren we er klaar voor. Het was die dag behoorlijk koud en guur maar gelukkig hadden we in Westwoud en Hoogkarspel een super goede opkomst! Er waren heel veel kinderen en er waren ook veel ouders om mee te helpen, heel fijn! Tussendoor konden we even opwarmen bij Rober en Annemiek, die de warme chocomel klaar hadden staan. Toen konden we nog weer even een wijk doen. Ook in Westwoud werd er na afloop warme chocomel gedronken in de Schalm. De dagen erna alle slingers verdeeld over de overige teams.  Soms duurde het erg lang voordat het geld werd ingeleverd maar uiteindelijk was de opbrengst €1.459. Iedereen erg bedankt voor de medewerking!
Meryam vraagt of mogelijk is of een senioren lid mee mag lopen met de vogelslingeractie als de jeugd die aan het verkopen is. Dit zou wat extra begeleiders op kunnen leveren en zou mogelijk ook de verkoop van de slingers door die senioren wat makkelijker maken. Het wordt als actie opgenomen voor de nieuwe vogelslingeractie commissie. Alleen Suzan Boon blijft over van die commissie van vorig jaar. Er is dus een urgente vraag naar nieuwe leden voor die commissie. Deze vraag zal z.s.m. worden uitgezet bij alle leden.
Actie: Oproep doen voor nieuwe leden commissie Vogelslingeractie. Gedaan.
Actie: Seniorenleden meelopen met jeugd bij verkoop deur aan deur. Voor actie comité vogelslingeractie.

 

Website/ Facebook/Handbal NL app

Afgelopen seizoen geen significante wijzigingen voor wat betreft de website en facebook. Dezelfde personen ondersteunden deze twee platforms. Met hulp overigens van Ron Doffer op de achtergrond. Anne van Kampen geeft aan dat de sponsor vermeldingen op de website herzien worden. De sponsor commissie zal doorgeven aan Rober wat en wie er  op de website moet staan en wat er gewijzigd moet worden.
Actie: Doorgeven wijzigingen sponsorvermeldingen en wijzigen op website. Gebeurd.

Verslag sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit; Suzan Wijnker, Marike Zilver en Anne van Kampen.

Dirk van Kampen heeft onlangs aangegeven dat hij wilde stoppen.

 

Wij hebben in de maand juli elke week bij elkaar gezeten om te vergaderen over potentiele sponsoren voor de D1 en E1 jeugdteams, en alle F-shirtjes. We hebben de tenues van deze jeugdteams kunnen regelen en verwachten dat de nieuwe tenues zeker 3-4 jaar gedragen kunnen worden.

 

We zijn ontzettend blij dat we 6 sponsoren hebben kunnen vinden om de eerdergenoemde teams in het nieuw te steken! Gerard Karel van Karel Allround Financiële diensten, Bart en Tom Visser, Alex Buis van Tulpenadvies BV, Wilfried Veerman van Veerman Timmerwerken Hoogkarspel en Ruud en Laura Burger van Slagerij Ruud Burger hebben zich als sponsor aan onze vereniging willen verbinden.
Tegen het eind van het seizoen 2019-2020 gaan we kijken welk team er in het seizoen 2020-2021 in het nieuw zou moeten worden gestoken.

 

Daarnaast hebben we als club de wens uitgesproken om alle jeugdcoaches en trainers van jacks te voorzien. René Wijnker van Sure Consulting heeft zich als sponsor gemeld voor de coachjacks, en Huub Duijn van Duijn Teamsport heeft de jacks voor de trainers gesponsord.

 

Rob Dekker van Streekgoed Makelaardij heeft een nieuw sponsorbord willen sponsoren, en ook heeft Cees Duijn van Visser & Duijn Financiële Diensten een nieuw sponsorbord gesponsord.

 

Ben Slagter van Ben Slagter Flowers heeft onze club een geldbedrag gesponsord.

 

En de Rabobank heeft voor de helft 2 prachtige nieuwe dug-outs aan de club gesponsord die door vrijwilligers langs het veld geplaatst zijn.

 

Verder hebben we wat actiepunten en wensen besproken:

  • We vinden dat er te weinig bordsponsoren zijn en willen daarin actie ondernemen
  • De club van 48 zal in een nieuw jasje moeten worden gestoken
  • Er zullen balsponsoren gezocht moeten worden voor de thuiswedstrijden van Dames 1 (binnen en eventueel buiten)
  • We willen de website aanpassen omtrent het inzichtelijk brengen van de Sponsoring
  • Een jaarlijks DTS-magazine uitbrengen om meer clubgevoel te verwerven?

 

Zijn er nog Ideeën vanuit de leden wellicht omtrent de sponsoring van onze club?

Dan graag contact zoeken met Suzan, Marike of Anne of via sponsors@dts48.nl
Actie: Onderzoeken of een jaarlijks clubmagazine kan worden uitgebracht, vergelijkbaar met dat van Spirit in Hoogkarspel. Doel hiervan moet zijn om de vereniging onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Sponsor commissie heeft bulletin  doorgestuurd; Paul stuurt deze naar ons door. Actie voor sponsor commissie om magazine te onderzoeken.Verslag toernooicommissie

Dit jaar heeft de toernooicommissie 3 toernooien georganiseerd.

 

Kersttoernooi:

Voor het kersttoernooi moesten een aantal wedstrijden worden verplaatst door Heleen. Dit is gelukt. Zo kon alle jeugd van DTS meedoen aan het toernooi. Daarnaast waren ook veel kinderen die niet handballen aanwezig. Dit jaar een nieuwe school die deelnam aan het toernooi; de Baskuul. Waren erg enthousiast en worden ook komend jaar uitgenodigd. Verder een overzicht van de ingekomen bedragen.

In totaal 200 kinderen aanwezig:

15,- pancratius (10 kinderen)  124,50 kerspel (83 kinderen) 48,- baskuul (32 kinderen)

40,50 (westwijzer 27 kinderen)  30,- skitteljacht (20 kinderen).

Daarnaast heeft het toernooi weer een aantal nieuwe leden opgeleverd en dit jaar zelfs ook een nieuwe trainer voor de jeugd!

 

Vriendentoernooi:

Dit jaar wederom het vriendentoernooi gehouden. Dit jaar 7 teams aanwezig (veel afmeldingen ivm met voetbal etc.) Toch is een andere dag lastig ivm met kermis en vrije dagen van mensen.

Dit jaar een penaltybokaal ingevoerd die tussendoor gespeeld kon worden door vele rust tussendoor. Daarnaast de poules ook op andere tijden laten starten (hierdoor wel minder grote groep die aan het einde van de middag bleef hangen). De inschrijving heeft 90,- opgeleverd met daarnaast een bijdrage van Woudia op grond van de consumpties.

 

 

Ouder kind toernooi:

Dit jaar is voor het eerst op de DTS Clubdag het ouder kind toernooi georganiseerd. Deze organisatie is mede opgepakt door Leonie en Noortje wegens afwezigheid van de toernooicommissie die dag. Zij hebben zich gericht op de aanmeldingen met behulp van Marike.

Er was veel animo voor, enthousiaste ouders. Wel met enige op en aanmerkingen waar de commissie zeker wat mee kan. Idee is om dit toernooi volgend jaar weer plaats te laten vinden. Wie weet ter vervanging voor het mixtoernooi van de jeugd.
Actie: Op de kalender plaatsen van dit toernooi. Onderdeel van de Clubdag. Alert voor toernooi commissie.

 

Laatste puntje blijft het mixtoernooi voor de volwassenen.

Vaak nog middenin speelweekenden, veel werk voor het wedstrijdsecretariaat om te verplaatsen. En vraag of het een meerwaarde is.
Actie: Bepalen hoe en wanneer dit te organiseren. Als het samenvalt met competitie, beschikbaarheid van teams en drukte of er een mix toernooi komt.

 

Verslag Snekplek 16 juni 2019

Vol goede moed en met de nodige voorbereidingen, begonnen we voor het 11e jaar met de DTS Snekplek. Tijdens het jaarlijkse mixtoernooi van Woudia is het altijd gezellig druk op het sportcomplex. DTS ’48 had maar 1 thuiswedstrijd die dag. Het was prachtig weer en we hebben weer veel verkocht.

Dit jaar waren de echte runderhamburgers gesponsord door de groothandel van Happy Days en door Happy Days zelf. Ook AH Hoogkarspel heeft ons weer gesponsord. Hier was helaas iets mis gegaan met de bestelling, maar dat hebben ze goed opgelost. Wij moesten toen op zondagochtend nog snel 20 tostibroden overal vandaan halen! Maar mede door ons enthousiaste team hebben we dit jaar een opbrengst gehaald van €1041,96! Iedereen ontzettend bedankt daarvoor!

Frank Sijm, Nico Koomen en Jeroen Braas voor het brengen van de spullen naar Woudia en het opzetten van de kraam.

Anita Brink, Willem Bruggink, Marieke Heilig, Anja Rijpkema, Leonie Rood en Dennis Noe voor het verkopen van de snacks en het bakken van de overheerlijke hamburgers!

Namens DTS Snekplek,

Monique Sijm

 

9. Samenstelling bestuur 2019 - 2020

 

Paul Beemster                  Voorzitter/ Penningmeester

Rober Heilig                       Secretaris

Antoinette Bot                 Algemeen lid; Aftredend en Niet herkiesbaar

Martijn Koekkoek           Algemeen lid; Aftredend en Niet herkiesbaar

Tanja Doodeman            Algemeen lid/ Ledenadministratie
Vacature                            Algemeen lid

                Vacature                             Algemeen lid

 

Na vanavond bestaat het bestuur dus uit drie personen. We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden/versterking! We zoeken nog een vierde en liefst nog een vijfde lid.

Linda blijft penningmeester op de achtergrond. Tessa is gestopt met het uitvoeren van de ledenadministratie op de achtergrond, Tanja heeft dit gelukkig overgenomen. Heleen gaat door als wedstrijdsecretaris. Waarvoor dank!
Actie: Bestuur is dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Actie: Bij aanmelding van nieuwe leden staat de vrijwilligerstaak standaard op Meehelpen bij jaarlijkse verkoop van vogelslingers. Iedereen doet daar, via een lid, al aan mee. Standaard op andere keuze zetten. Rober vraagt Dennis of we hem leeg kunnen laten; en dan bewust keuze maken voor versturen van het formulier.

10. Aftredende vrijwilligers

Paul noemt de namen van vrijwilligers die stoppen met een rol binnen de vereniging en bedankt hen voor hun inzet. Dit zijn:

 

Wie: Stopt met:
Martijn Koekkoek Bestuur
Antoinette Bot Bestuur
Dirk van Kampen Sponsorcommissie
Noortje van Straalen Club van 48 en Rommelmarkt commissie
Leonie van Kampen Club van 48 en Rommelmarkt commissie
Michelle de Wit Vogelslingeractie
Shanien de Wit Vogelslingeractie
Amber van Straalen Vogelslingeractie
Tessa Vriend – Buis Ledenadministratie
Fleur de  Wit Conditie trainster
Femke Korver Trainster
Laura Beemster Trainster
Conny Ebbelaar Coach
Ingrid Steneker Coach
Suzan Wijnker Coach
Martine Jonker Coach
Leonie Rood Coach
Carina Heilig Coach
Karin Bakker Coach

 

 

11. Vrijwilligers gezocht

Het bestuur zal op basis van de ledenlijst kijken wie er benaderd zou kunnen worden voor vrijwilligersfuncties. Een eerste opzet daartoe is al gemaakt.
Actie: Bestuur zal leden benaderen aan de hand van de lijst.

 

12. Rondvraag

 

Casper Manshanden
Waar gaat de informatie over toernooien naartoe. Secretaris antwoord dat informatie over toernooien in de

buurt naar de TC gaat. Als het verder weg is dan wordt die informatie niet doorgegeven. Casper zegt dat hij

die informatie graag  wil ontvangen als coach van de A1.
Actie: Bestuur zal kijken hoe dit beter door te zetten. Naar de TC doorsturen en die naar coaches.

Casper Manshanden

Er zijn enkele nieuwe reclameborden, andere moeten opgeknapt worden. Er komen nieuwe borden aan wellicht en er is nieuw hekwerk. Casper wil de borden graag ophangen maar wil daartoe een overzicht van de sponsorcommissie ontvangen met welk bord waar geplaatst moet worden.
Actie: Sponsorcommissie zal Casper een overzicht sturen. Is gedaan, maar nieuwe beugels nodig; Paul regelt dit.

 

Anne van Kampen
Op de clubdag mocht geen bier getapt worden. Dit was niet bekend en  was jammer. Dat moet voor een volgende keer goed afgestemd worden.
Actie: voor activiteiten commissie om mee  te nemen in overleg met Woudia. Staat op agenda.

Anne van Kampen
Informeert vergadering dat sporthal De Brug als locatie niet geschikt was. Andere  sporthallen in de gemeente waren niet voor het hele seizoen beschikbaar. Dus gaan we weer trainen in de zalen van het Martinus college.

Frieda Kors
Er zit een gat in de ballenvanger in het net aan de kantine zijde. Veel ballen daar doorheen.
Actie: Bestuur zal melden en zorgen voor reparatie. Rober kijkt woensdag en geeft aan Richard door.

Meryam Boufouchk
Het nieuw geplaatste hek aan de oost zijde is te hoog om nu erover te springen, maar weer te laag om alle ballen tegen te houden. Hoe hiermee om te gaan?
Actie: Bestuur zal kijken naar opties. We laten dat; gebeurd niet vaak en anders nieuwe bal direct vragen. Niet laten dichtgroeien.

Marrit Dijkstra
We hebben geen pupil van de week meer omdat er geen begeleider meer is bij dames 1. Marrit stelt voor een team van de week in te voeren. Dat is al eenmaal gebeurd en was succesvol. En is ook makkelijker hanteerbaar omdat de coach van het desbetreffende team dan erbij is om te helpen. Het bestuur steunt dit voorstel.
Actie: Marrit zal dit gaan plannen in overleg met de wedstrijdsecretaris (Heleen Korver). Team van de week wordt dit; is al gepland. Zakje chips en fris voor team van de week; Paul stemt het af met Ed Noordeloos. Karlijn stemt de planning af met de coaches op de coachavond 15 oktober.

Marrit Dijkstra
Er zit veel zand op het veld. Kan dit eraf gespoten worden?

Actie: Bestuur neemt op en zet dit uit. Reeds weggespoeld…

 

Paul Beemster
Er komen nog weleens onduidelijke foto’s van bonnetjes bij Linda Caspers (penningmeester) binnen over email.

Actie: Voor allen om alleen originele, hardcopy bonnetjes bij Linda in te leveren, niet via email. Is gecommuniceerd.

Paul Beemster sluit de vergadering.